Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli…

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny program oszczędnościowy uregulowany ustawą z 4 października 2018 roku. Inicjatywa powstała we współpracy polskiego Rządu, Polskiego Funduszu Rozwoju, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych. Jak wykazują plany, kapitał zebrany w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie impulsem do rozwoju wielu gałęzi gospodarki oraz niejakim zabezpieczeniem polskiego systemu emerytalnego. Pracownicze Plany Kapitałowe jest to innowacyjny system powszechnego oszczędzania na emeryturę, wzorowany na międzynarodowych rozwiązaniach.

W Polsce od wielu lat obserwujemy postępujące z upływem czasu, niekorzystne dla społeczeństwa trendy demograficzne. Przyrost naturalny na terenie całego kraju sukcesywnie się zmniejsza, a odsetek emerytów wręcz przeciwnie. Rządowe plany dodatków socjalnych nie wpłynęły znacząco na zwiększenie się dzietności w Polsce. Polski system emerytalny już teraz nie jest w stanie zapewnić osobom starszym godziwych emerytur, które są drastycznie niskie w porównaniu do pensji. W przyszłości problem ten będzie się tylko pogłębiał.

Obecnie jedynie co czwarty Polak oszczędza indywidualnie na swoją własną emeryturę. Szansą dla Polaków byłoby samodzielne odkładanie środków przeznaczonych na późniejsze wypłaty świadczeń emerytalnych. Rozwiązaniem tego problemu mają być właśnie Pracownicze Plany Kapitałowe.

Program PPK ma automatycznie objąć wszystkich pracowników w wieku od 18 do 54 roku życia, za których pracodawca odprowadza składkę emerytalno–rentową. Programowi nie będą podlegały jednak osoby samozatrudnione czyli prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, rolnicy oraz służby mundurowe. Osoby po 54 roku życia będą mogły uczestniczyć w programie po złożeniu stosownego oświadczenia. Automatyczny zapis pracowników, a co za tym idzie brak kłopotliwych formalności zachęci obywateli do udziału w programie i zapewni mu wysoki odsetek uczestników – ponad 11 milionów osób.

Przewidziano, że w ramach PPK pracownik oraz pracodawca będą wpłacać dwie składki – obowiązkową oraz dobrowolną składkę dodatkową. Dla osób aktywnych w programie, rząd przewidział specjalne dopłaty, które można uzyskać z Funduszu Pracy. Zebrane w ten sposób środki zostaną zainwestowane w poniższe instytucje: Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Zakłady Ubezpieczeń, Powszechne Towarzystwa Emerytalne oraz Pracownicze Towarzystwa Emerytalne.

Instytucja, która ubiega się o możliwość tworzenia PPK powinna jednak spełnić wymagane warunki. Musi ona posiadać przynajmniej trzyletnie doświadczenie w obszarze zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, otwartymi funduszami emerytalnymi czy emerytalnymi. W przypadku zakładów ubezpieczeń, przynajmniej trzyletnie doświadczenie jest wymagane w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Firma powinna również posiadać kapitał własny lub dopuszczone środki własne w wysokości co najmniej 25 mln złotych, a co najmniej 10 mln złotych z tej kwoty powinno być w formie środków płynnych takich jak lokaty określone dla funduszy rynku pieniężnego. Każda z instytucji będzie miała także w obowiązku utworzenie minimum pięciu tzw. funduszy zdefiniowanej daty.

Jakie korzyści z PPK dla pracowników?

Początkowym bonusem jest wpłata powitalna o wysokości 250 zł, którą pracownicy otrzymają  po trzech miesiącach dokonywania wpłat. Dopłatę roczną w wysokości 240 zł otrzymają wszyscy uczestnicy, których wpłaty w danym roku kalendarzowym wyniosą co najmniej 3.5% 6-cio-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku dopłaty.

Ustawa przewiduje różne sposoby wykorzystania środków zgromadzonych w PPK. Najprostszym jest wypłata całości zgromadzonych przez nas środków, ale wtedy musimy liczyć się z zapłatą podatku od zysków kapitałowych.
Drugim sposobem jest wypłata zgromadzonych oszczędności osobie, która ukończyła 60 rok życia. Z tym warunkiem, że 25% kwoty zostanie wypłacone jednorazowo, a pozostałe zgromadzone środki rozłożone na 120 miesięcznych rat.

Można również wypłacić środki przed 45 rokiem życia, aż do 100 proc wartości zgromadzonych w PPK, lecz należy wówczas zwrócić dopłaty państwowe. Taka wypłata jest możliwa jedynie w wypadku potrzeby pokrycia wkładu własnego spowodowanego zaciągnięciem kredytu na budowę domu, kupno nieruchomości gruntowej lub mieszkania.
Możliwa jest także wspólna wypłata dla małżonków, ale każde z nich musi ukończyć 60 lat. Świadczenie będzie wtedy wypłacane przez 120 miesięcy z łącznej puli kwoty zgromadzonych przez nich oszczędności.

To ile, uzyskamy przychodów przez udział w programie, zależy od wielu czynników takich jak wiek, wysokość odprowadzanych składek czy wiek do jakiego zamierzamy oszczędzać pieniądze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.